BigCoin

1

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 3989 (iOS: 1 lượt, android: 268 lượt , tổng : 269)

Tỉ lệ xác thực : 22.7%

2

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 3732 (iOS: 2 lượt, android: 234 lượt , tổng : 236)

Tỉ lệ xác thực : 25.8%

3

unknown

Mã mời: 26058929

Điểm số: 1318 (iOS: 0 lượt, android: 161 lượt , tổng : 161)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

4

unknown

Mã mời: 15451533

Điểm số: 1286 (iOS: 0 lượt, android: 157 lượt , tổng : 157)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

5

unknown

Mã mời: 13617089

Điểm số: 1262 (iOS: 0 lượt, android: 154 lượt , tổng : 154)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

6

unknown

Mã mời: 34220212

Điểm số: 1214 (iOS: 0 lượt, android: 148 lượt , tổng : 148)

Tỉ lệ xác thực : 0.7%

7

unknown

Mã mời: 06965562

Điểm số: 1110 (iOS: 0 lượt, android: 135 lượt , tổng : 135)

Tỉ lệ xác thực : 0.7%

8

unknown

Mã mời: 18704093

Điểm số: 1102 (iOS: 0 lượt, android: 134 lượt , tổng : 134)

Tỉ lệ xác thực : 0.7%

9

unknown

Mã mời: 28957583

Điểm số: 478 (iOS: 0 lượt, android: 56 lượt , tổng : 56)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

10

Trần Liêm

Mã mời: 11090845

Điểm số: 442 (iOS: 0 lượt, android: 44 lượt , tổng : 44)

Tỉ lệ xác thực : 6.8%

11

Nguyễn Tùng

Mã mời: 24147333

Điểm số: 174 (iOS: 0 lượt, android: 18 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 5.6%

12

Song Tử

Mã mời: 31514095

Điểm số: 150 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

13

Hùng Phạm

Mã mời: 51591185

Điểm số: 148 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

14

unknown

Mã mời: 31756806

Điểm số: 94 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , tổng : 8)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

15

Đỗ Văn Sơn

Mã mời: 75078935

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

16

Nguyễn Văn Toàn

Mã mời: 89830641

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

17

Nguyễn Văn Toàn

Mã mời: 82546520

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

18

Hoài Thu

Mã mời: 06213186

Điểm số: 70 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , tổng : 5)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

19

Tiến Dũng Dũng

Mã mời: 44385595

Điểm số: 62 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , tổng : 4)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

20

Vi Bình Minh

Mã mời: 89540594

Điểm số: 54 (iOS: 0 lượt, android: 3 lượt , tổng : 3)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%