BigCoin

1

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 17133 (iOS: 99 lượt, android: 786 lượt , tổng : 885)

Tỉ lệ xác thực : 35.3%

2

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 3607 (iOS: 13 lượt, android: 194 lượt , tổng : 207)

Tỉ lệ xác thực : 30.0%

3

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 1648 (iOS: 14 lượt, android: 101 lượt , tổng : 115)

Tỉ lệ xác thực : 18.3%

4

unknown

Mã mời: 12878200

Điểm số: 1149 (iOS: 3 lượt, android: 108 lượt , tổng : 111)

Tỉ lệ xác thực : 7.2%

5

Dũng Văn Dương

Mã mời: 55396054

Điểm số: 503 (iOS: 3 lượt, android: 46 lượt , tổng : 49)

Tỉ lệ xác thực : 6.1%

6

Sỹ Nguyễn

Mã mời: 28957583

Điểm số: 403 (iOS: 1 lượt, android: 41 lượt , tổng : 42)

Tỉ lệ xác thực : 4.8%

7

Khói Trắng

Mã mời: 80794207

Điểm số: 388 (iOS: 8 lượt, android: 26 lượt , tổng : 34)

Tỉ lệ xác thực : 5.9%

8

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 319 (iOS: 3 lượt, android: 23 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 11.5%

9

Hứa Hứa Tin

Mã mời: 58254740

Điểm số: 318 (iOS: 4 lượt, android: 21 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 12.0%

10

Văn Đình Chiểu

Mã mời: 41274964

Điểm số: 314 (iOS: 0 lượt, android: 28 lượt , tổng : 28)

Tỉ lệ xác thực : 10.7%