BigCoin

1

unknown

Mã mời: 52552153

Điểm số: 4932 (iOS: 110 lượt, android: 219 lượt , xác thực : 51)

Tỉ lệ xác thực : 15.5%

2

unknown

Mã mời: 08845614

Điểm số: 4827 (iOS: 101 lượt, android: 249 lượt , xác thực : 44)

Tỉ lệ xác thực : 12.6%

3

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 3574 (iOS: 4 lượt, android: 248 lượt , xác thực : 51)

Tỉ lệ xác thực : 20.2%

4

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 2653 (iOS: 15 lượt, android: 146 lượt , xác thực : 42)

Tỉ lệ xác thực : 26.1%

5

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 2086 (iOS: 40 lượt, android: 77 lượt , xác thực : 29)

Tỉ lệ xác thực : 24.8%

6

unknown

Mã mời: 29750761

Điểm số: 1811 (iOS: 23 lượt, android: 97 lượt , xác thực : 23)

Tỉ lệ xác thực : 19.2%

7

unknown

Mã mời: 51977142

Điểm số: 1204 (iOS: 10 lượt, android: 83 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 14.0%

8

unknown

Mã mời: 10456156

Điểm số: 843 (iOS: 11 lượt, android: 51 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 14.5%

9

unknown

Mã mời: 33470437

Điểm số: 636 (iOS: 6 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

10

unknown

Mã mời: 43862609

Điểm số: 547 (iOS: 3 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 28.1%

11

unknown

Mã mời: 99982808

Điểm số: 488 (iOS: 0 lượt, android: 46 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 8.7%

12

unknown

Mã mời: 38353490

Điểm số: 468 (iOS: 2 lượt, android: 36 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 13.2%

13

unknown

Mã mời: 71144192

Điểm số: 371 (iOS: 1 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 26.1%

14

unknown

Mã mời: 82116875

Điểm số: 333 (iOS: 3 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

15

unknown

Mã mời: 23575542

Điểm số: 316 (iOS: 0 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 35.3%

16

unknown

Mã mời: 90213639

Điểm số: 308 (iOS: 2 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 27.8%

17

unknown

Mã mời: 73464496

Điểm số: 297 (iOS: 7 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

18

unknown

Mã mời: 42196875

Điểm số: 276 (iOS: 6 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

19

unknown

Mã mời: 80787869

Điểm số: 258 (iOS: 2 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 8.7%

20

unknown

Mã mời: 47002119

Điểm số: 232 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

21

unknown

Mã mời: 59463879

Điểm số: 199 (iOS: 1 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 44.4%

22

Cảnh Nguyễn

Mã mời: 32130871

Điểm số: 198 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 4.8%

23

unknown

Mã mời: 44003803

Điểm số: 184 (iOS: 2 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 30.0%

24

unknown

Mã mời: 64097030

Điểm số: 155 (iOS: 1 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

25

unknown

Mã mời: 62371891

Điểm số: 152 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 100.0%

26

unknown

Mã mời: 19238406

Điểm số: 140 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

27

unknown

Mã mời: 95221787

Điểm số: 139 (iOS: 1 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

28

unknown

Mã mời: 31914638

Điểm số: 130 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 60.0%

29

unknown

Mã mời: 20339457

Điểm số: 129 (iOS: 5 lượt, android: 3 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

30

unknown

Mã mời: 88649138

Điểm số: 123 (iOS: 1 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

31

unknown

Mã mời: 79499055

Điểm số: 123 (iOS: 3 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

32

unknown

Mã mời: 18267877

Điểm số: 120 (iOS: 6 lượt, android: 0 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

33

unknown

Mã mời: 89848332

Điểm số: 120 (iOS: 6 lượt, android: 0 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

34

unknown

Mã mời: 42536000

Điểm số: 115 (iOS: 1 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

35

unknown

Mã mời: 92896396

Điểm số: 115 (iOS: 3 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

36

unknown

Mã mời: 05179870

Điểm số: 114 (iOS: 2 lượt, android: 3 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

37

Ngốc Thật Ngốc

Mã mời: 06299142

Điểm số: 108 (iOS: 2 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

38

unknown

Mã mời: 46724560

Điểm số: 107 (iOS: 1 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

39

unknown

Mã mời: 23793537

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

40

unknown

Mã mời: 25418250

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

41

unknown

Mã mời: 79005496

Điểm số: 103 (iOS: 1 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

42

unknown

Mã mời: 65258154

Điểm số: 102 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

43

unknown

Mã mời: 82534027

Điểm số: 102 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

44

unknown

Mã mời: 46660909

Điểm số: 102 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

45

unknown

Mã mời: 43259498

Điểm số: 101 (iOS: 1 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

46

unknown

Mã mời: 44580251

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

47

unknown

Mã mời: 85809819

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

48

unknown

Mã mời: 20026130

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

49

unknown

Mã mời: 40780540

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

50

Ngân Phương

Mã mời: 25177573

Điểm số: 91 (iOS: 3 lượt, android: 2 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

51

unknown

Mã mời: 17220834

Điểm số: 88 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

52

unknown

Mã mời: 70480694

Điểm số: 87 (iOS: 1 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

53

unknown

Mã mời: 30890861

Điểm số: 86 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

54

unknown

Mã mời: 17211685

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

55

unknown

Mã mời: 18012107

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

56

unknown

Mã mời: 63739169

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

57

unknown

Mã mời: 79534052

Điểm số: 77 (iOS: 1 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

58

unknown

Mã mời: 58890726

Điểm số: 77 (iOS: 1 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

59

unknown

Mã mời: 11638621

Điểm số: 76 (iOS: 2 lượt, android: 2 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

60

unknown

Mã mời: 41175266

Điểm số: 72 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

61

unknown

Mã mời: 46892890

Điểm số: 72 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

62

unknown

Mã mời: 76303277

Điểm số: 70 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

63

unknown

Mã mời: 56775699

Điểm số: 70 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

64

unknown

Mã mời: 48982339

Điểm số: 69 (iOS: 1 lượt, android: 3 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

65

unknown

Mã mời: 24310244

Điểm số: 69 (iOS: 1 lượt, android: 3 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

66

unknown

Mã mời: 75687726

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

67

unknown

Mã mời: 21514886

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

68

unknown

Mã mời: 15038753

Điểm số: 62 (iOS: 2 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

69

unknown

Mã mời: 06873713

Điểm số: 62 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

70

unknown

Mã mời: 48563769

Điểm số: 56 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

71

unknown

Mã mời: 83992448

Điểm số: 56 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

72

unknown

Mã mời: 47880235

Điểm số: 56 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

73

unknown

Mã mời: 04473388

Điểm số: 48 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

74

unknown

Mã mời: 03727068

Điểm số: 48 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

75

unknown

Mã mời: 60396877

Điểm số: 48 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

76

unknown

Mã mời: 52166115

Điểm số: 48 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

77

unknown

Mã mời: 46562194

Điểm số: 48 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

78

unknown

Mã mời: 28714317

Điểm số: 47 (iOS: 1 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

79

unknown

Mã mời: 54553057

Điểm số: 47 (iOS: 1 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

80

unknown

Mã mời: 09241382

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

81

unknown

Mã mời: 56952827

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

82

unknown

Mã mời: 53500408

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

83

unknown

Mã mời: 02602091

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

84

unknown

Mã mời: 41634955

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

85

unknown

Mã mời: 40739204

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

86

unknown

Mã mời: 77278700

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

87

unknown

Mã mời: 49633237

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

88

unknown

Mã mời: 98469268

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

89

unknown

Mã mời: 82557461

Điểm số: 40 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

90

unknown

Mã mời: 58494334

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

91

unknown

Mã mời: 49772400

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

92

unknown

Mã mời: 66042290

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

93

unknown

Mã mời: 93735411

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

94

unknown

Mã mời: 42077812

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

95

unknown

Mã mời: 62001900

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

96

unknown

Mã mời: 35768647

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

97

unknown

Mã mời: 11839085

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

unknown

Mã mời: 80766707

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

unknown

Mã mời: 33271111

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

Tô Duy

Mã mời: 04594753

Điểm số: 32 (iOS: 0 lượt, android: 4 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%