BigCoin

1

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 4609 (iOS: 81 lượt, android: 173 lượt , xác thực : 67)

Tỉ lệ xác thực : 26.4%

2

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 2967 (iOS: 39 lượt, android: 129 lượt , xác thực : 45)

Tỉ lệ xác thực : 26.8%

3

unknown

Mã mời: 67524761

Điểm số: 1793 (iOS: 45 lượt, android: 91 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 9.6%

4

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 1479 (iOS: 15 lượt, android: 93 lượt , xác thực : 17)

Tỉ lệ xác thực : 15.7%

5

unknown

Mã mời: 85839064

Điểm số: 1343 (iOS: 25 lượt, android: 61 lượt , xác thực : 16)

Tỉ lệ xác thực : 18.6%

6

Phú Xuân

Mã mời: 56144015

Điểm số: 1291 (iOS: 23 lượt, android: 62 lượt , xác thực : 15)

Tỉ lệ xác thực : 17.6%

7

Ngọc Hải

Mã mời: 14387401

Điểm số: 1224 (iOS: 12 lượt, android: 78 lượt , xác thực : 14)

Tỉ lệ xác thực : 15.6%

8

Không Cân Tên

Mã mời: 88550703

Điểm số: 996 (iOS: 6 lượt, android: 57 lượt , xác thực : 15)

Tỉ lệ xác thực : 23.8%

9

Yb Hoàng

Mã mời: 80897205

Điểm số: 941 (iOS: 11 lượt, android: 52 lượt , xác thực : 12)

Tỉ lệ xác thực : 19.0%

10

Bạch Dương

Mã mời: 30578953

Điểm số: 884 (iOS: 10 lượt, android: 58 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 13.2%

11

Văn Nghĩa

Mã mời: 75635412

Điểm số: 583 (iOS: 11 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 18.9%

12

Ngắm Hoa Lệ Rơi

Mã mời: 58744916

Điểm số: 579 (iOS: 11 lượt, android: 33 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 11.4%

13

Nguyễn Tài

Mã mời: 22669248

Điểm số: 567 (iOS: 7 lượt, android: 39 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 10.9%

14

Khải Nguyễn

Mã mời: 63861855

Điểm số: 521 (iOS: 11 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

15

unknown

Mã mời: 70396380

Điểm số: 502 (iOS: 6 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 17.1%

16

Ngốc Thật Ngốc

Mã mời: 06299142

Điểm số: 488 (iOS: 4 lượt, android: 31 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 17.1%

17

unknown

Mã mời: 10705277

Điểm số: 453 (iOS: 9 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

18

Chung Đặng

Mã mời: 27120811

Điểm số: 442 (iOS: 8 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 8.1%

19

Ngân Phương

Mã mời: 25177573

Điểm số: 431 (iOS: 15 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 22.7%

20

Phú Thủy

Mã mời: 86885163

Điểm số: 425 (iOS: 9 lượt, android: 25 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 8.8%

21

Trần Duy Minh

Mã mời: 47288385

Điểm số: 411 (iOS: 7 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 8.8%

22

Đào Xuân Lan

Mã mời: 07442487

Điểm số: 410 (iOS: 0 lượt, android: 40 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 7.5%

23

Ngọc Mai

Mã mời: 75676315

Điểm số: 392 (iOS: 0 lượt, android: 49 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

24

Trần Đức Lương

Mã mời: 11089476

Điểm số: 392 (iOS: 0 lượt, android: 49 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

25

Nguyễn Trung Kiên

Mã mời: 71144192

Điểm số: 385 (iOS: 5 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

26

Hoàng Trần

Mã mời: 42196875

Điểm số: 380 (iOS: 12 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

27

Tuấn Sơn

Mã mời: 31657084

Điểm số: 372 (iOS: 6 lượt, android: 24 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

28

unknown

Mã mời: 62938812

Điểm số: 362 (iOS: 4 lượt, android: 19 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 21.7%

29

Rưỡi Mét

Mã mời: 80176268

Điểm số: 303 (iOS: 1 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

30

Lương Tuấn Sinh

Mã mời: 72119183

Điểm số: 278 (iOS: 4 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 15.0%

31

Ba Trung Dau

Mã mời: 88058307

Điểm số: 263 (iOS: 3 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 15.8%

32

Hiếu Tôm's

Mã mời: 06571555

Điểm số: 240 (iOS: 0 lượt, android: 30 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

33

Nguyen My

Mã mời: 65425830

Điểm số: 240 (iOS: 0 lượt, android: 30 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

34

Trai's Họ's Đinh's

Mã mời: 04945188

Điểm số: 227 (iOS: 1 lượt, android: 19 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

35

Lê Hường

Mã mời: 62371891

Điểm số: 219 (iOS: 1 lượt, android: 18 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.5%

36

Toản Trần

Mã mời: 95862488

Điểm số: 218 (iOS: 2 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

37

Manh Van

Mã mời: 03950714

Điểm số: 208 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

38

Đỗ Xuân Ánh

Mã mời: 17237477

Điểm số: 193 (iOS: 3 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

39

Đàm Thanh Bình

Mã mời: 91858313

Điểm số: 172 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

40

unknown

Mã mời: 14494336

Điểm số: 167 (iOS: 1 lượt, android: 19 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

41

Nguyen My

Mã mời: 84381718

Điểm số: 158 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 6.3%

42

Phan Nguyễn Tấn Hùng

Mã mời: 68058320

Điểm số: 143 (iOS: 1 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

43

Nguyễn Anh Nam

Mã mời: 75396712

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

44

Trúc Vy

Mã mời: 80567018

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

45

Le Mạnh

Mã mời: 04899819

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

46

Nguyên Đông Co

Mã mời: 44838213

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

47

Be Nguyen

Mã mời: 68746256

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

48

Bu Nguyen

Mã mời: 78009249

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

49

He Nguyen

Mã mời: 15664057

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

50

Lu Nguyen

Mã mời: 51532428

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

51

Ta Nguyen

Mã mời: 78142781

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

52

Lo Nguyen

Mã mời: 00670118

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

53

Luc Nguyen

Mã mời: 67208938

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

54

Phi Nguyen

Mã mời: 74092110

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

55

Co Nguyen

Mã mời: 84479313

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

56

Co Nguyen

Mã mời: 13394338

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

57

Sau Nguyen

Mã mời: 08687517

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

58

Nguyễn Anh Nam

Mã mời: 51743046

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

59

ʚîɞ Thanh's Việt's ʚîɞ

Mã mời: 47880235

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

60

Ve Nguyen

Mã mời: 23209784

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

61

Bay Nguyen

Mã mời: 22994051

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

62

Nam Nguyen

Mã mời: 25799073

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

63

Nguyen Ho

Mã mời: 33330718

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

64

Xanh Nguyen

Mã mời: 88692263

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

65

Mo Nguyen

Mã mời: 11882037

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

66

Nguyen Thanh

Mã mời: 38084280

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

67

Mit Nguyen

Mã mời: 43170916

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

68

Nguyen Huyen

Mã mời: 13174028

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

69

Mit Nguyen

Mã mời: 67800558

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

70

La Nguyen

Mã mời: 42387324

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

71

Ty Nguyen

Mã mời: 73157982

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

72

Au Nguyen

Mã mời: 59780885

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

73

Long Nguyen

Mã mời: 48208728

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

74

Lam Nguyen

Mã mời: 18539974

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

75

Khe Nguyen

Mã mời: 98779712

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

76

Hung Nguyen

Mã mời: 38972365

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

77

Hai Nguyen

Mã mời: 55333215

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

78

Thanh Nguyen

Mã mời: 59095062

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

79

Ngu Nguyen

Mã mời: 39055834

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

80

Lon Nguyen

Mã mời: 79002230

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

81

Mit Nguyen

Mã mời: 26042664

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

82

Te Nguyen

Mã mời: 34348360

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

83

Mot Nguyen

Mã mời: 15414091

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

84

Ta Nguyen

Mã mời: 41050575

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

85

Mot Nguyen

Mã mời: 69088564

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

86

Heo Nguyen

Mã mời: 20594257

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

87

Teo Nguyen

Mã mời: 77705805

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

88

Muoi Nguyen

Mã mời: 41866090

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

89

Thu Nguyen

Mã mời: 04990184

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

90

Ly Tran

Mã mời: 82656714

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

91

Mit Nguyen

Mã mời: 00185336

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

92

Nguyen Phong

Mã mời: 21688158

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

93

Thanh Nguyen Phong

Mã mời: 89744271

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

94

Nguyên Đông Co

Mã mời: 04735550

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

95

Yen Nguyen

Mã mời: 54933493

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

96

Tuan Anh Hoa Nguyen

Mã mời: 43674871

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

97

Lo Nguyen

Mã mời: 21255878

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

Thanh Nguyen Phong

Mã mời: 59022209

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

Thanh Nguyen Phong

Mã mời: 90959585

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

Thanh Nguyen Phong

Mã mời: 18845679

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%