BigCoin

1

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 1419 (iOS: 17 lượt, android: 93 lượt , tổng : 110)

Tỉ lệ xác thực : 12.7%

2

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 1262 (iOS: 4 lượt, android: 64 lượt , tổng : 68)

Tỉ lệ xác thực : 33.8%

3

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 84469958

Điểm số: 780 (iOS: 6 lượt, android: 45 lượt , tổng : 51)

Tỉ lệ xác thực : 21.6%

4

unknown

Mã mời: 33484442

Điểm số: 550 (iOS: 0 lượt, android: 65 lượt , tổng : 65)

Tỉ lệ xác thực : 1.5%

5

unknown

Mã mời: 53956505

Điểm số: 502 (iOS: 0 lượt, android: 59 lượt , tổng : 59)

Tỉ lệ xác thực : 1.7%

6

unknown

Mã mời: 65369229

Điểm số: 478 (iOS: 0 lượt, android: 56 lượt , tổng : 56)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

7

unknown

Mã mời: 58624350

Điểm số: 470 (iOS: 0 lượt, android: 55 lượt , tổng : 55)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

8

unknown

Mã mời: 99515873

Điểm số: 470 (iOS: 0 lượt, android: 55 lượt , tổng : 55)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

9

unknown

Mã mời: 26192374

Điểm số: 446 (iOS: 0 lượt, android: 52 lượt , tổng : 52)

Tỉ lệ xác thực : 1.9%

10

unknown

Mã mời: 73215040

Điểm số: 446 (iOS: 0 lượt, android: 52 lượt , tổng : 52)

Tỉ lệ xác thực : 1.9%