BigCoin

1

Ngọc Hải

Mã mời: 14387401

Điểm số: 3307 (iOS: 43 lượt, android: 209 lượt , xác thực : 33)

Tỉ lệ xác thực : 13.1%

2

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 3247 (iOS: 31 lượt, android: 179 lượt , xác thực : 45)

Tỉ lệ xác thực : 21.4%

3

unknown

Mã mời: 77827297

Điểm số: 1985 (iOS: 23 lượt, android: 130 lượt , xác thực : 20)

Tỉ lệ xác thực : 13.1%

4

unknown

Mã mời: 01024170

Điểm số: 1864 (iOS: 30 lượt, android: 113 lượt , xác thực : 17)

Tỉ lệ xác thực : 11.9%

5

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 1835 (iOS: 21 lượt, android: 145 lượt , xác thực : 12)

Tỉ lệ xác thực : 7.2%

6

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 1543 (iOS: 31 lượt, android: 71 lượt , xác thực : 17)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

7

VìTương Lai CủaEm

Mã mời: 06299142

Điểm số: 1181 (iOS: 1 lượt, android: 97 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 13.3%

8

Nam Dong

Mã mời: 46934166

Điểm số: 1144 (iOS: 10 lượt, android: 83 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 11.8%

9

unknown

Mã mời: 43862609

Điểm số: 1026 (iOS: 8 lượt, android: 72 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 13.8%

10

Lê Trà My

Mã mời: 46789243

Điểm số: 897 (iOS: 13 lượt, android: 69 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 6.1%

11

unknown

Mã mời: 49002723

Điểm số: 849 (iOS: 11 lượt, android: 63 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 8.1%

12

Nguyen Loc

Mã mời: 96570861

Điểm số: 834 (iOS: 10 lượt, android: 48 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

13

Mỹ Lệ Đàm

Mã mời: 31256810

Điểm số: 816 (iOS: 20 lượt, android: 42 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 9.7%

14

Hồ Minh Anh

Mã mời: 26191272

Điểm số: 795 (iOS: 9 lượt, android: 45 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 18.5%

15

Höäň Čubïň

Mã mời: 06650075

Điểm số: 720 (iOS: 4 lượt, android: 45 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 20.4%

16

Văn Hiếu

Mã mời: 49922563

Điểm số: 714 (iOS: 6 lượt, android: 48 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

17

Phạm Chăm

Mã mời: 20863980

Điểm số: 660 (iOS: 0 lượt, android: 45 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

18

Ƭhái Ģiám

Mã mời: 68473486

Điểm số: 631 (iOS: 7 lượt, android: 47 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 9.3%

19

Ngắm Hoa Lệ Rơi

Mã mời: 58744916

Điểm số: 602 (iOS: 6 lượt, android: 49 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 7.3%

20

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 99452273

Điểm số: 582 (iOS: 0 lượt, android: 39 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 23.1%

21

unknown

Mã mời: 02034808

Điểm số: 571 (iOS: 5 lượt, android: 47 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

22

Không Cân Tên

Mã mời: 88550703

Điểm số: 568 (iOS: 8 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 23.5%

23

unknown

Mã mời: 79931358

Điểm số: 530 (iOS: 6 lượt, android: 40 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 8.7%

24

Nguyễn Nhân

Mã mời: 22433451

Điểm số: 521 (iOS: 9 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 22.6%

25

Trường Long

Mã mời: 70480694

Điểm số: 502 (iOS: 4 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 21.2%

26

Tâm Nguyễn

Mã mời: 36749563

Điểm số: 458 (iOS: 4 lượt, android: 31 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

27

Long Nhat TmT

Mã mời: 14378407

Điểm số: 431 (iOS: 7 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

28

Phạm Đình Duy

Mã mời: 80787869

Điểm số: 420 (iOS: 4 lượt, android: 30 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 11.8%

29

Đàm Thanh Bình

Mã mời: 91858313

Điểm số: 400 (iOS: 4 lượt, android: 35 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 5.1%

30

Đào Khắc Hoàng

Mã mời: 20266664

Điểm số: 389 (iOS: 7 lượt, android: 28 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 5.7%

31

Hết Duyên

Mã mời: 55809646

Điểm số: 386 (iOS: 4 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 19.2%

32

Bent Liviver

Mã mời: 12467577

Điểm số: 384 (iOS: 2 lượt, android: 18 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 35.0%

33

Hải Lê Thế

Mã mời: 89752076

Điểm số: 380 (iOS: 0 lượt, android: 25 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 24.0%

34

Oppa Kien

Mã mời: 49521275

Điểm số: 356 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

35

Không Tên

Mã mời: 46080787

Điểm số: 349 (iOS: 5 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 10.7%

36

Hoàng Hiếu

Mã mời: 46149338

Điểm số: 339 (iOS: 3 lượt, android: 18 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 23.8%

37

Thanh Kim

Mã mời: 24271538

Điểm số: 335 (iOS: 3 lượt, android: 25 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 10.7%

38

unknown

Mã mời: 95886020

Điểm số: 333 (iOS: 3 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

39

Ngân Phương

Mã mời: 25177573

Điểm số: 333 (iOS: 11 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 23.5%

40

Yb Hoàng

Mã mời: 80897205

Điểm số: 330 (iOS: 4 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 26.3%

41

Dang Pham

Mã mời: 87343008

Điểm số: 319 (iOS: 1 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

42

Trần Văn Công

Mã mời: 91771371

Điểm số: 315 (iOS: 3 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 27.8%

43

unknown

Mã mời: 70396380

Điểm số: 304 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 17.4%

44

Hiếu Bùi

Mã mời: 09604106

Điểm số: 298 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.5%

45

unknown

Mã mời: 60190996

Điểm số: 297 (iOS: 7 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

46

Thành Nguyễn

Mã mời: 97918230

Điểm số: 289 (iOS: 1 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

47

Tiến Đạt

Mã mời: 95140509

Điểm số: 279 (iOS: 3 lượt, android: 18 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

48

Hoàng Long

Mã mời: 33354697

Điểm số: 267 (iOS: 3 lượt, android: 24 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 3.7%

49

Hiếu Bùi

Mã mời: 89979768

Điểm số: 256 (iOS: 0 lượt, android: 32 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

50

Tuấn Thành

Mã mời: 24874827

Điểm số: 248 (iOS: 2 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

51

Phan Xuân Anh

Mã mời: 69607286

Điểm số: 246 (iOS: 4 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 18.8%

52

Nguyễn Trung Hiếu

Mã mời: 93564743

Điểm số: 246 (iOS: 2 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

53

Hoàng Nguyễn

Mã mời: 38166450

Điểm số: 241 (iOS: 3 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

54

Bá Cảnh

Mã mời: 37201520

Điểm số: 241 (iOS: 3 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

55

Thành Đạt

Mã mời: 50102165

Điểm số: 233 (iOS: 3 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.5%

56

Huy Hoàng

Mã mời: 95643061

Điểm số: 226 (iOS: 2 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.5%

57

Phạm Quang Đạt

Mã mời: 89168767

Điểm số: 218 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 18.8%

58

Phan Hoàn

Mã mời: 18200668

Điểm số: 215 (iOS: 3 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 23.1%

59

unknown

Mã mời: 96047740

Điểm số: 166 (iOS: 2 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

60

Hải Hùng

Mã mời: 57375758

Điểm số: 165 (iOS: 1 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 6.3%

61

unknown

Mã mời: 83839333

Điểm số: 164 (iOS: 2 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

62

Danh Vô

Mã mời: 64431327

Điểm số: 162 (iOS: 2 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

63

Hoàng SsVănss Toàn

Mã mời: 05262791

Điểm số: 162 (iOS: 2 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

64

Bùi Chí Hiếu

Mã mời: 15888593

Điểm số: 160 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

65

Vo Danh

Mã mời: 46724560

Điểm số: 148 (iOS: 2 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

66

unknown

Mã mời: 77442269

Điểm số: 146 (iOS: 2 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

67

unknown

Mã mời: 00531144

Điểm số: 140 (iOS: 2 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

68

Mi Nhon

Mã mời: 88649138

Điểm số: 139 (iOS: 1 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

69

Huy Pham

Mã mời: 28992697

Điểm số: 139 (iOS: 1 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

70

unknown

Mã mời: 34280876

Điểm số: 139 (iOS: 3 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

71

unknown

Mã mời: 17287117

Điểm số: 132 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

72

Nguyen Anh Linh

Mã mời: 06171754

Điểm số: 118 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

73

Giang Ngo

Mã mời: 03093588

Điểm số: 117 (iOS: 1 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

74

Quên Ăn Toàn

Mã mời: 17772339

Điểm số: 117 (iOS: 1 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

75

Hoàng Phóng

Mã mời: 28950685

Điểm số: 110 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

76

Shine Đỏ

Mã mời: 91544429

Điểm số: 109 (iOS: 3 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

77

Nguyễn Văn Mai

Mã mời: 88695502

Điểm số: 109 (iOS: 1 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

78

Quốc Thanh

Mã mời: 42280156

Điểm số: 101 (iOS: 1 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

79

Thanh H Cao

Mã mời: 15890275

Điểm số: 101 (iOS: 1 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

80

unknown

Mã mời: 54885740

Điểm số: 88 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

81

Minh Khôi

Mã mời: 58959794

Điểm số: 87 (iOS: 1 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

82

Hà DưƠng

Mã mời: 55676085

Điểm số: 86 (iOS: 2 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

83

Nguyễn Hoàng

Mã mời: 76235403

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

84

Nguyễn Trường Vũ

Mã mời: 97785570

Điểm số: 78 (iOS: 2 lượt, android: 6 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

85

Nguyễn Đức Nguyên

Mã mời: 96451969

Điểm số: 71 (iOS: 1 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

86

Co Nguyen

Mã mời: 13394338

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

87

Ve Nguyen

Mã mời: 23209784

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

88

Heo Nguyen

Mã mời: 20594257

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

89

Te Nguyen

Mã mời: 34348360

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

90

He Nguyen

Mã mời: 15664057

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

91

Teo Nguyen

Mã mời: 77705805

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

92

Co Nguyen

Mã mời: 84479313

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

93

Ty Nguyen

Mã mời: 73157982

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

94

Be Nguyen

Mã mời: 68746256

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

95

Lon Nguyen

Mã mời: 79002230

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

96

Bu Nguyen

Mã mời: 78009249

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

97

Luc Nguyen

Mã mời: 67208938

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

Lu Nguyen

Mã mời: 51532428

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

Phi Nguyen

Mã mời: 74092110

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

La Nguyen

Mã mời: 42387324

Điểm số: 64 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%