BigCoin

1

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 13514 (iOS: 78 lượt, android: 553 lượt , tổng : 631)

Tỉ lệ xác thực : 41.8%

2

Nguyễn Nam Trung

Mã mời: 08845614

Điểm số: 11147 (iOS: 61 lượt, android: 379 lượt , tổng : 440)

Tỉ lệ xác thực : 54.5%

3

Hứa Hứa Tin

Mã mời: 09386859

Điểm số: 7559 (iOS: 49 lượt, android: 223 lượt , tổng : 272)

Tỉ lệ xác thực : 61.8%

4

Đào Thị Tiến Việt

Mã mời: 07442487

Điểm số: 3365 (iOS: 3 lượt, android: 205 lượt , tổng : 208)

Tỉ lệ xác thực : 26.9%

5

Tô Cảnh

Mã mời: 77075936

Điểm số: 3005 (iOS: 27 lượt, android: 130 lượt , tổng : 157)

Tỉ lệ xác thực : 33.1%

6

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 2593 (iOS: 35 lượt, android: 86 lượt , tổng : 121)

Tỉ lệ xác thực : 38.0%

7

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 2471 (iOS: 27 lượt, android: 97 lượt , tổng : 124)

Tỉ lệ xác thực : 34.7%

8

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 2342 (iOS: 34 lượt, android: 64 lượt , tổng : 98)

Tỉ lệ xác thực : 44.9%

9

Vo Danh

Mã mời: 46724560

Điểm số: 1541 (iOS: 5 lượt, android: 97 lượt , tổng : 102)

Tỉ lệ xác thực : 22.5%

10

Định Vui Vẻ

Mã mời: 25095128

Điểm số: 1435 (iOS: 13 lượt, android: 80 lượt , tổng : 93)

Tỉ lệ xác thực : 21.5%

11

unknown

Mã mời: 67524761

Điểm số: 1421 (iOS: 33 lượt, android: 52 lượt , tổng : 85)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

12

Truc Vo

Mã mời: 82102932

Điểm số: 1017 (iOS: 9 lượt, android: 69 lượt , tổng : 78)

Tỉ lệ xác thực : 14.1%

13

Yb Hoàng

Mã mời: 31298978

Điểm số: 999 (iOS: 13 lượt, android: 63 lượt , tổng : 76)

Tỉ lệ xác thực : 13.2%

14

Vành Thi Sinh

Mã mời: 65521801

Điểm số: 793 (iOS: 7 lượt, android: 56 lượt , tổng : 63)

Tỉ lệ xác thực : 12.7%

15

unknown

Mã mời: 91743815

Điểm số: 792 (iOS: 8 lượt, android: 39 lượt , tổng : 47)

Tỉ lệ xác thực : 25.5%

16

Như Phan

Mã mời: 58744916

Điểm số: 742 (iOS: 4 lượt, android: 29 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 45.5%

17

Hoàng Trần

Mã mời: 86660764

Điểm số: 735 (iOS: 15 lượt, android: 15 lượt , tổng : 30)

Tỉ lệ xác thực : 43.3%

18

Giang Văn Thương

Mã mời: 10257678

Điểm số: 538 (iOS: 6 lượt, android: 26 lượt , tổng : 32)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

19

Hoàng Tùng

Mã mời: 73295897

Điểm số: 517 (iOS: 5 lượt, android: 29 lượt , tổng : 34)

Tỉ lệ xác thực : 20.6%

20

unknown

Mã mời: 95489938

Điểm số: 476 (iOS: 6 lượt, android: 22 lượt , tổng : 28)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

21

Trung Nguyen

Mã mời: 37213123

Điểm số: 465 (iOS: 5 lượt, android: 15 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 45.0%

22

Nguyễn Sơn

Mã mời: 72787583

Điểm số: 434 (iOS: 4 lượt, android: 28 lượt , tổng : 32)

Tỉ lệ xác thực : 15.6%

23

Bá Quỳnh

Mã mời: 60064575

Điểm số: 385 (iOS: 7 lượt, android: 20 lượt , tổng : 27)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

24

Lê Văn Lương

Mã mời: 18519958

Điểm số: 378 (iOS: 2 lượt, android: 21 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 26.1%

25

Manh Vu Duc

Mã mời: 78635559

Điểm số: 375 (iOS: 7 lượt, android: 15 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 22.7%

26

Lê Anh

Mã mời: 66769284

Điểm số: 360 (iOS: 4 lượt, android: 15 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 31.6%

27

unknown

Mã mời: 09645340

Điểm số: 358 (iOS: 2 lượt, android: 11 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 61.5%

28

Đức Minh

Mã mời: 46456247

Điểm số: 357 (iOS: 7 lượt, android: 9 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 37.5%

29

Huy Kha

Mã mời: 52552153

Điểm số: 354 (iOS: 2 lượt, android: 18 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 30.0%

30

Duongchi Bang

Mã mời: 80432226

Điểm số: 352 (iOS: 0 lượt, android: 29 lượt , tổng : 29)

Tỉ lệ xác thực : 13.8%

31

Trần Ngọc Hân

Mã mời: 72914768

Điểm số: 343 (iOS: 3 lượt, android: 11 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 50.0%

32

unknown

Mã mời: 19241263

Điểm số: 316 (iOS: 0 lượt, android: 17 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 35.3%

33

Nguyễn Tiến Đạt

Mã mời: 95140509

Điểm số: 305 (iOS: 3 lượt, android: 10 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 46.2%

34

Tâm Ha

Mã mời: 68521546

Điểm số: 294 (iOS: 0 lượt, android: 33 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 3.0%

35

Bùi Thị Ngọc Ánh

Mã mời: 73339854

Điểm số: 291 (iOS: 5 lượt, android: 12 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 23.5%

36

unknown

Mã mời: 55854425

Điểm số: 290 (iOS: 6 lượt, android: 10 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

37

Lan's Tít's

Mã mời: 05734316

Điểm số: 282 (iOS: 0 lượt, android: 24 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

38

unknown

Mã mời: 62843017

Điểm số: 269 (iOS: 5 lượt, android: 13 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

39

Hùng Songoku

Mã mời: 06155122

Điểm số: 269 (iOS: 5 lượt, android: 13 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

40

unknown

Mã mời: 43352305

Điểm số: 266 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 13.6%

41

Vi Bình Minh

Mã mời: 89540594

Điểm số: 253 (iOS: 5 lượt, android: 11 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 18.8%

42

Đàm Thanh Bình

Mã mời: 91858313

Điểm số: 252 (iOS: 2 lượt, android: 9 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 45.5%

43

Văn Trung

Mã mời: 70879218

Điểm số: 252 (iOS: 4 lượt, android: 9 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 30.8%

44

Nam Chung

Mã mời: 87214382

Điểm số: 250 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 15.0%

45

Duongdoi duaday diduduong

Mã mời: 15098210

Điểm số: 236 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

46

Mất Kết Noi Hb

Mã mời: 15310083

Điểm số: 232 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

47

Huỳnh Công Dân

Mã mời: 35823429

Điểm số: 231 (iOS: 1 lượt, android: 12 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 30.8%

48

Dương Nguyễn

Mã mời: 07143564

Điểm số: 230 (iOS: 4 lượt, android: 10 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 21.4%

49

Giang Vũ

Mã mời: 35634636

Điểm số: 228 (iOS: 6 lượt, android: 6 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

50

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Mã mời: 99314959

Điểm số: 224 (iOS: 0 lượt, android: 28 lượt , tổng : 28)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

51

unknown

Mã mời: 44003803

Điểm số: 223 (iOS: 3 lượt, android: 11 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 21.4%

52

Duy Thanh

Mã mời: 70276543

Điểm số: 202 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 21.4%

53

Bao Tran

Mã mời: 82116875

Điểm số: 200 (iOS: 2 lượt, android: 10 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

54

Chu Hữu

Mã mời: 94111249

Điểm số: 194 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 23.1%

55

Công Tôn Thắng

Mã mời: 59905997

Điểm số: 178 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

56

Nguyễn Trường Khánh

Mã mời: 03598725

Điểm số: 174 (iOS: 0 lượt, android: 18 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 5.6%

57

unknown

Mã mời: 53222468

Điểm số: 172 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

58

Long Hoàng

Mã mời: 10183490

Điểm số: 169 (iOS: 3 lượt, android: 8 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

59

Mít Tơ Đặc

Mã mời: 43862609

Điểm số: 162 (iOS: 2 lượt, android: 9 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

60

Trần Phú Tài

Mã mời: 55068062

Điểm số: 150 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

61

unknown

Mã mời: 56395844

Điểm số: 144 (iOS: 0 lượt, android: 18 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

62

Quang Gaming

Mã mời: 99248884

Điểm số: 140 (iOS: 2 lượt, android: 10 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

63

unknown

Mã mời: 17220834

Điểm số: 139 (iOS: 5 lượt, android: 8 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

64

Chính Bùi

Mã mời: 60015467

Điểm số: 136 (iOS: 0 lượt, android: 17 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

65

unknown

Mã mời: 48715217

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

66

Minh Trung

Mã mời: 35666892

Điểm số: 125 (iOS: 1 lượt, android: 10 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

67

unknown

Mã mời: 55971225

Điểm số: 124 (iOS: 2 lượt, android: 8 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

68

unknown

Mã mời: 11164769

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

69

unknown

Mã mời: 31376033

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

70

unknown

Mã mời: 42441561

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

71

Hùng Songoku

Mã mời: 96916342

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

72

unknown

Mã mời: 79032180

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , tổng : 14)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

73

unknown

Mã mời: 83736170

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

74

unknown

Mã mời: 82405554

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , tổng : 13)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

75

unknown

Mã mời: 28294843

Điểm số: 101 (iOS: 3 lượt, android: 7 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

76

unknown

Mã mời: 28597674

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

77

Không Lùi Bước

Mã mời: 54889444

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

78

unknown

Mã mời: 67949617

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

79

unknown

Mã mời: 02074469

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

80

An Lam

Mã mời: 38350435

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

81

unknown

Mã mời: 54700892

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

82

unknown

Mã mời: 93480243

Điểm số: 96 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

83

unknown

Mã mời: 96411311

Điểm số: 88 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

84

unknown

Mã mời: 04983868

Điểm số: 88 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

85

unknown

Mã mời: 37574208

Điểm số: 88 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

86

unknown

Mã mời: 95021623

Điểm số: 88 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

87

unknown

Mã mời: 80316358

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

88

unknown

Mã mời: 87766459

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

89

unknown

Mã mời: 87265678

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

90

unknown

Mã mời: 00377766

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

91

unknown

Mã mời: 52363309

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

92

unknown

Mã mời: 86322822

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

93

unknown

Mã mời: 60355352

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

94

unknown

Mã mời: 21463915

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

95

unknown

Mã mời: 51713161

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

96

Nhân Po

Mã mời: 48901590

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

97

unknown

Mã mời: 88499038

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

unknown

Mã mời: 90595235

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

unknown

Mã mời: 21052257

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

unknown

Mã mời: 58049196

Điểm số: 80 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%