BigCoin

1

‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪

Mã mời: 05824677

Điểm số: 3891 (iOS: 21 lượt, android: 147 lượt , tổng : 168)

Tỉ lệ xác thực : 47.6%

2

unknown

Mã mời: 43292599

Điểm số: 3435 (iOS: 85 lượt, android: 0 lượt , tổng : 85)

Tỉ lệ xác thực : 84.7%

3

Đào Thị Tiến Việt

Mã mời: 07442487

Điểm số: 3021 (iOS: 1 lượt, android: 222 lượt , tổng : 223)

Tỉ lệ xác thực : 18.4%

4

Nguyễn Nam Trung

Mã mời: 08845614

Điểm số: 2162 (iOS: 22 lượt, android: 64 lượt , tổng : 86)

Tỉ lệ xác thực : 51.2%

5

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 1760 (iOS: 16 lượt, android: 70 lượt , tổng : 86)

Tỉ lệ xác thực : 37.2%

6

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 1679 (iOS: 21 lượt, android: 58 lượt , tổng : 79)

Tỉ lệ xác thực : 38.0%

7

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 886 (iOS: 12 lượt, android: 32 lượt , tổng : 44)

Tỉ lệ xác thực : 34.1%

8

unknown

Mã mời: 74662681

Điểm số: 850 (iOS: 2 lượt, android: 95 lượt , tổng : 97)

Tỉ lệ xác thực : 2.1%

9

Đăng Khoa

Mã mời: 65729527

Điểm số: 836 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 100.0%

10

Hoàng Trần

Mã mời: 86660764

Điểm số: 517 (iOS: 9 lượt, android: 14 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 39.1%

11

unknown

Mã mời: 29461601

Điểm số: 495 (iOS: 33 lượt, android: 0 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

12

Ngắm Hoa Lệ Rơi

Mã mời: 58744916

Điểm số: 483 (iOS: 3 lượt, android: 21 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 37.5%

13

unknown

Mã mời: 68639349

Điểm số: 480 (iOS: 32 lượt, android: 0 lượt , tổng : 32)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

14

unknown

Mã mời: 94741695

Điểm số: 450 (iOS: 30 lượt, android: 0 lượt , tổng : 30)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

15

Nguyen Hoang Viet Anh

Mã mời: 72383688

Điểm số: 395 (iOS: 1 lượt, android: 25 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 23.1%

16

Vo Danh

Mã mời: 46724560

Điểm số: 390 (iOS: 0 lượt, android: 45 lượt , tổng : 45)

Tỉ lệ xác thực : 2.2%

17

unknown

Mã mời: 77486537

Điểm số: 345 (iOS: 23 lượt, android: 0 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

18

unknown

Mã mời: 07427754

Điểm số: 330 (iOS: 22 lượt, android: 0 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

19

Minh Quân

Mã mời: 16686053

Điểm số: 317 (iOS: 5 lượt, android: 19 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

20

unknown

Mã mời: 39624578

Điểm số: 315 (iOS: 21 lượt, android: 0 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

21

unknown

Mã mời: 49755669

Điểm số: 315 (iOS: 21 lượt, android: 0 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

22

unknown

Mã mời: 36409990

Điểm số: 315 (iOS: 21 lượt, android: 0 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

23

unknown

Mã mời: 99455251

Điểm số: 285 (iOS: 19 lượt, android: 0 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

24

Danh Hòa

Mã mời: 56385617

Điểm số: 285 (iOS: 1 lượt, android: 15 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 31.3%

25

unknown

Mã mời: 08596065

Điểm số: 285 (iOS: 19 lượt, android: 0 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

26

unknown

Mã mời: 17322081

Điểm số: 285 (iOS: 19 lượt, android: 0 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

27

unknown

Mã mời: 41369909

Điểm số: 285 (iOS: 19 lượt, android: 0 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

28

unknown

Mã mời: 64307237

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

29

unknown

Mã mời: 21223203

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

30

unknown

Mã mời: 92990307

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

31

unknown

Mã mời: 47155943

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

32

unknown

Mã mời: 73278168

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

33

unknown

Mã mời: 69530075

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

34

unknown

Mã mời: 42693369

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

35

unknown

Mã mời: 30851628

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

36

unknown

Mã mời: 97869728

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

37

unknown

Mã mời: 25500837

Điểm số: 270 (iOS: 18 lượt, android: 0 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

38

unknown

Mã mời: 55896776

Điểm số: 255 (iOS: 17 lượt, android: 0 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

39

unknown

Mã mời: 61516504

Điểm số: 255 (iOS: 17 lượt, android: 0 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

40

unknown

Mã mời: 21256697

Điểm số: 255 (iOS: 17 lượt, android: 0 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

41

unknown

Mã mời: 75957817

Điểm số: 255 (iOS: 17 lượt, android: 0 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

42

unknown

Mã mời: 99482279

Điểm số: 248 (iOS: 0 lượt, android: 31 lượt , tổng : 31)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

43

unknown

Mã mời: 39481161

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

44

unknown

Mã mời: 82774349

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

45

unknown

Mã mời: 43816572

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

46

unknown

Mã mời: 70359252

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

47

unknown

Mã mời: 40996574

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

48

unknown

Mã mời: 73939236

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

49

unknown

Mã mời: 95793352

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

50

unknown

Mã mời: 93503718

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

51

unknown

Mã mời: 87764104

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

52

unknown

Mã mời: 72125626

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

53

unknown

Mã mời: 72912633

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

54

unknown

Mã mời: 62350692

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

55

unknown

Mã mời: 59345834

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

56

unknown

Mã mời: 84892296

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

57

unknown

Mã mời: 27045632

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

58

unknown

Mã mời: 87366275

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

59

unknown

Mã mời: 98124354

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

60

unknown

Mã mời: 27148470

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

61

unknown

Mã mời: 69553527

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

62

unknown

Mã mời: 68314634

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

63

unknown

Mã mời: 41436808

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

64

unknown

Mã mời: 24733565

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

65

unknown

Mã mời: 45404984

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

66

unknown

Mã mời: 22653636

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

67

unknown

Mã mời: 04822325

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

68

unknown

Mã mời: 27004168

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

69

unknown

Mã mời: 08273530

Điểm số: 240 (iOS: 16 lượt, android: 0 lượt , tổng : 16)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

70

unknown

Mã mời: 03940974

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

71

unknown

Mã mời: 84539788

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

72

unknown

Mã mời: 52306307

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

73

unknown

Mã mời: 67393270

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

74

unknown

Mã mời: 44142382

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

75

unknown

Mã mời: 78773511

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

76

unknown

Mã mời: 53176213

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

77

unknown

Mã mời: 67840270

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

78

unknown

Mã mời: 20784798

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

79

unknown

Mã mời: 00590691

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

80

unknown

Mã mời: 62448012

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

81

unknown

Mã mời: 34614606

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

82

unknown

Mã mời: 36525392

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

83

unknown

Mã mời: 03912818

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

84

unknown

Mã mời: 94284760

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

85

unknown

Mã mời: 77184584

Điểm số: 225 (iOS: 15 lượt, android: 0 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

86

unknown

Mã mời: 67770913

Điểm số: 217 (iOS: 1 lượt, android: 14 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

87

Phạm Đình Duy

Mã mời: 47185009

Điểm số: 217 (iOS: 3 lượt, android: 14 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 11.8%

88

Đinh Nam Cường

Mã mời: 26062600

Điểm số: 210 (iOS: 2 lượt, android: 15 lượt , tổng : 17)

Tỉ lệ xác thực : 11.8%

89

unknown

Mã mời: 16971442

Điểm số: 208 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

90

unknown

Mã mời: 88948321

Điểm số: 208 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

91

Hai Ha

Mã mời: 83323467

Điểm số: 208 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

92

unknown

Mã mời: 24228873

Điểm số: 200 (iOS: 0 lượt, android: 25 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

93

unknown

Mã mời: 35105961

Điểm số: 200 (iOS: 0 lượt, android: 25 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

94

unknown

Mã mời: 51324066

Điểm số: 200 (iOS: 0 lượt, android: 25 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

95

unknown

Mã mời: 36743873

Điểm số: 184 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

96

unknown

Mã mời: 35499342

Điểm số: 184 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

97

unknown

Mã mời: 70836829

Điểm số: 184 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

unknown

Mã mời: 54528080

Điểm số: 184 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

unknown

Mã mời: 41880366

Điểm số: 184 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

unknown

Mã mời: 93824562

Điểm số: 160 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%