BigCoin

1

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 10295 (iOS: 53 lượt, android: 265 lượt , tổng : 318)

Tỉ lệ xác thực : 77.4%

2

Hứa Hứa Tin

Mã mời: 09386859

Điểm số: 6656 (iOS: 40 lượt, android: 157 lượt , tổng : 197)

Tỉ lệ xác thực : 81.2%

3

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 2951 (iOS: 7 lượt, android: 127 lượt , tổng : 134)

Tỉ lệ xác thực : 45.5%

4

Ngắm Hoa Lệ Rơi

Mã mời: 58744916

Điểm số: 2435 (iOS: 13 lượt, android: 55 lượt , tổng : 68)

Tỉ lệ xác thực : 88.2%

5

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 1387 (iOS: 15 lượt, android: 44 lượt , tổng : 59)

Tỉ lệ xác thực : 45.8%

6

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 1279 (iOS: 15 lượt, android: 53 lượt , tổng : 68)

Tỉ lệ xác thực : 30.9%

7

Nguyễn Thị Lệ Thơ

Mã mời: 06884311

Điểm số: 1107 (iOS: 7 lượt, android: 54 lượt , tổng : 61)

Tỉ lệ xác thực : 31.1%

8

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 1082 (iOS: 10 lượt, android: 34 lượt , tổng : 44)

Tỉ lệ xác thực : 50.0%

9

Lý Tiến

Mã mời: 28427971

Điểm số: 1022 (iOS: 12 lượt, android: 49 lượt , tổng : 61)

Tỉ lệ xác thực : 24.6%

10

unknown

Mã mời: 19746972

Điểm số: 634 (iOS: 8 lượt, android: 38 lượt , tổng : 46)

Tỉ lệ xác thực : 15.2%

11

Vũ Thế Khoa

Mã mời: 27439920

Điểm số: 560 (iOS: 10 lượt, android: 10 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 55.0%

12

Phạm Văn Tân

Mã mời: 68144745

Điểm số: 518 (iOS: 2 lượt, android: 31 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 24.2%

13

unknown

Mã mời: 16750604

Điểm số: 433 (iOS: 7 lượt, android: 26 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 12.1%

14

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 35432084

Điểm số: 399 (iOS: 3 lượt, android: 18 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

15

Lò Văn Nghiệp

Mã mời: 54935561

Điểm số: 392 (iOS: 4 lượt, android: 19 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 26.1%

16

unknown

Mã mời: 57686122

Điểm số: 392 (iOS: 6 lượt, android: 19 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

17

Người Vô Hình

Mã mời: 99186405

Điểm số: 375 (iOS: 5 lượt, android: 15 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 30.0%

18

Phạm Đình Duy

Mã mời: 47185009

Điểm số: 371 (iOS: 3 lượt, android: 22 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

19

ThẮng Bùi

Mã mời: 38941086

Điểm số: 349 (iOS: 1 lượt, android: 23 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 20.8%

20

Văn Đình Chiểu

Mã mời: 41274964

Điểm số: 298 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 11.5%

21

unknown

Mã mời: 72879573

Điểm số: 264 (iOS: 4 lượt, android: 18 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

22

unknown

Mã mời: 23693695

Điểm số: 257 (iOS: 5 lượt, android: 19 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 4.2%

23

unknown

Mã mời: 55182938

Điểm số: 251 (iOS: 1 lượt, android: 22 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 8.7%

24

unknown

Mã mời: 09138416

Điểm số: 219 (iOS: 1 lượt, android: 18 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 10.5%

25

Trần Quân

Mã mời: 22737746

Điểm số: 218 (iOS: 2 lượt, android: 16 lượt , tổng : 18)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

26

unknown

Mã mời: 16837357

Điểm số: 206 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 4.5%

27

Ngạc Nhiên Chưa

Mã mời: 23575542

Điểm số: 200 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

28

unknown

Mã mời: 36755387

Điểm số: 198 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 4.8%

29

Cô Hồn

Mã mời: 18876679

Điểm số: 185 (iOS: 1 lượt, android: 10 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

30

unknown

Mã mời: 44003803

Điểm số: 178 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

31

unknown

Mã mời: 30126002

Điểm số: 178 (iOS: 4 lượt, android: 11 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

32

Cha Da Là Tôi

Mã mời: 56147120

Điểm số: 171 (iOS: 3 lượt, android: 12 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

33

Thiện Nguyễn

Mã mời: 58357099

Điểm số: 163 (iOS: 1 lượt, android: 11 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

34

Vàng Nano

Mã mời: 72583722

Điểm số: 150 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

35

unknown

Mã mời: 50195637

Điểm số: 150 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

36

Vinh Quang

Mã mời: 78643885

Điểm số: 140 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

37

unknown

Mã mời: 09314459

Điểm số: 132 (iOS: 2 lượt, android: 9 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

38

Phạm Đình Duy

Mã mời: 80787869

Điểm số: 110 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%