BigCoin

1

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 22497 (iOS: 153 lượt, android: 954 lượt , tổng : 1107)

Tỉ lệ xác thực : 37.9%

2

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 12520 (iOS: 82 lượt, android: 515 lượt , tổng : 597)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

3

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 6145 (iOS: 57 lượt, android: 350 lượt , tổng : 407)

Tỉ lệ xác thực : 20.4%

4

Phương Phương

Mã mời: 60677520

Điểm số: 5241 (iOS: 67 lượt, android: 267 lượt , tổng : 334)

Tỉ lệ xác thực : 21.0%

5

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 2798 (iOS: 50 lượt, android: 136 lượt , tổng : 186)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

6

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 2679 (iOS: 49 lượt, android: 138 lượt , tổng : 187)

Tỉ lệ xác thực : 15.0%

7

Anh Linh Lê

Mã mời: 89366842

Điểm số: 2512 (iOS: 22 lượt, android: 119 lượt , tổng : 141)

Tỉ lệ xác thực : 29.1%

8

Hoàn Danh

Mã mời: 92663578

Điểm số: 2378 (iOS: 26 lượt, android: 136 lượt , tổng : 162)

Tỉ lệ xác thực : 18.5%

9

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 22543937

Điểm số: 1705 (iOS: 15 lượt, android: 80 lượt , tổng : 95)

Tỉ lệ xác thực : 29.5%

10

Văn Đình Chiểu

Mã mời: 41274964

Điểm số: 1039 (iOS: 1 lượt, android: 113 lượt , tổng : 114)

Tỉ lệ xác thực : 3.5%

11

Vũ Thế Khoa

Mã mời: 27439920

Điểm số: 892 (iOS: 22 lượt, android: 29 lượt , tổng : 51)

Tỉ lệ xác thực : 21.6%

12

Đoàn Thị Thúy Vy

Mã mời: 58744916

Điểm số: 842 (iOS: 6 lượt, android: 49 lượt , tổng : 55)

Tỉ lệ xác thực : 21.8%

13

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 84469958

Điểm số: 780 (iOS: 6 lượt, android: 45 lượt , tổng : 51)

Tỉ lệ xác thực : 21.6%

14

Hoàng Trần

Mã mời: 86660764

Điểm số: 650 (iOS: 16 lượt, android: 25 lượt , tổng : 41)

Tỉ lệ xác thực : 17.1%

15

unknown

Mã mời: 82110271

Điểm số: 648 (iOS: 6 lượt, android: 51 lượt , tổng : 57)

Tỉ lệ xác thực : 8.8%

16

Luong Do

Mã mời: 51513343

Điểm số: 647 (iOS: 15 lượt, android: 34 lượt , tổng : 49)

Tỉ lệ xác thực : 10.2%

17

Đặng Anh Kiệt

Mã mời: 89088720

Điểm số: 574 (iOS: 8 lượt, android: 38 lượt , tổng : 46)

Tỉ lệ xác thực : 10.9%

18

unknown

Mã mời: 33484442

Điểm số: 510 (iOS: 0 lượt, android: 60 lượt , tổng : 60)

Tỉ lệ xác thực : 1.7%

19

unknown

Mã mời: 65369229

Điểm số: 478 (iOS: 0 lượt, android: 56 lượt , tổng : 56)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

20

unknown

Mã mời: 99515873

Điểm số: 470 (iOS: 0 lượt, android: 55 lượt , tổng : 55)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

21

unknown

Mã mời: 58624350

Điểm số: 470 (iOS: 0 lượt, android: 55 lượt , tổng : 55)

Tỉ lệ xác thực : 1.8%

22

Trung Hiếu

Mã mời: 30126002

Điểm số: 451 (iOS: 5 lượt, android: 32 lượt , tổng : 37)

Tỉ lệ xác thực : 10.8%

23

unknown

Mã mời: 26192374

Điểm số: 446 (iOS: 0 lượt, android: 52 lượt , tổng : 52)

Tỉ lệ xác thực : 1.9%

24

unknown

Mã mời: 73215040

Điểm số: 446 (iOS: 0 lượt, android: 52 lượt , tổng : 52)

Tỉ lệ xác thực : 1.9%

25

unknown

Mã mời: 96295730

Điểm số: 444 (iOS: 0 lượt, android: 48 lượt , tổng : 48)

Tỉ lệ xác thực : 4.2%

26

Duy Khánh

Mã mời: 67770913

Điểm số: 400 (iOS: 4 lượt, android: 35 lượt , tổng : 39)

Tỉ lệ xác thực : 5.1%

27

unknown

Mã mời: 53956505

Điểm số: 398 (iOS: 0 lượt, android: 46 lượt , tổng : 46)

Tỉ lệ xác thực : 2.2%

28

Ťình.Ñghĩą Ťĥuą.Ťįền.Ťài Buồn's

Mã mời: 60535747

Điểm số: 355 (iOS: 3 lượt, android: 35 lượt , tổng : 38)

Tỉ lệ xác thực : 2.6%