BigCoin

1

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 15975 (iOS: 23 lượt, android: 990 lượt , xác thực : 257)

Tỉ lệ xác thực : 25.4%

2

unknown

Mã mời: 08845614

Điểm số: 13723 (iOS: 239 lượt, android: 701 lượt , xác thực : 151)

Tỉ lệ xác thực : 16.1%

3

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 13031 (iOS: 235 lượt, android: 427 lượt , xác thực : 203)

Tỉ lệ xác thực : 30.7%

4

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 10903 (iOS: 113 lượt, android: 491 lượt , xác thực : 176)

Tỉ lệ xác thực : 29.1%

5

unknown

Mã mời: 52552153

Điểm số: 7833 (iOS: 135 lượt, android: 381 lượt , xác thực : 92)

Tỉ lệ xác thực : 17.8%

6

unknown

Mã mời: 29750761

Điểm số: 2895 (iOS: 35 lượt, android: 150 lượt , xác thực : 39)

Tỉ lệ xác thực : 21.1%

7

unknown

Mã mời: 80787869

Điểm số: 1572 (iOS: 14 lượt, android: 99 lượt , xác thực : 19)

Tỉ lệ xác thực : 16.8%

8

unknown

Mã mời: 61999287

Điểm số: 1291 (iOS: 5 lượt, android: 77 lượt , xác thực : 20)

Tỉ lệ xác thực : 24.4%

9

unknown

Mã mời: 51977142

Điểm số: 1220 (iOS: 10 lượt, android: 85 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 13.7%

10

unknown

Mã mời: 10456156

Điểm số: 1163 (iOS: 15 lượt, android: 61 lượt , xác thực : 15)

Tỉ lệ xác thực : 19.7%

11

unknown

Mã mời: 70396380

Điểm số: 1110 (iOS: 12 lượt, android: 60 lượt , xác thực : 15)

Tỉ lệ xác thực : 20.8%

12

unknown

Mã mời: 43862609

Điểm số: 1027 (iOS: 9 lượt, android: 59 lượt , xác thực : 14)

Tỉ lệ xác thực : 20.6%

13

unknown

Mã mời: 42196875

Điểm số: 1021 (iOS: 23 lượt, android: 32 lượt , xác thực : 14)

Tỉ lệ xác thực : 25.5%

14

unknown

Mã mời: 85839064

Điểm số: 941 (iOS: 9 lượt, android: 37 lượt , xác thực : 17)

Tỉ lệ xác thực : 37.0%

15

unknown

Mã mời: 44003803

Điểm số: 737 (iOS: 7 lượt, android: 34 lượt , xác thực : 12)

Tỉ lệ xác thực : 29.3%

16

unknown

Mã mời: 23575542

Điểm số: 725 (iOS: 1 lượt, android: 40 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 31.7%

17

unknown

Mã mời: 38353490

Điểm số: 669 (iOS: 3 lượt, android: 48 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 15.7%

18

unknown

Mã mời: 46724560

Điểm số: 667 (iOS: 7 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 30.6%

19

unknown

Mã mời: 69551778

Điểm số: 656 (iOS: 12 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 29.4%

20

unknown

Mã mời: 33470437

Điểm số: 636 (iOS: 6 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

21

unknown

Mã mời: 71144192

Điểm số: 634 (iOS: 6 lượt, android: 38 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

22

unknown

Mã mời: 73464496

Điểm số: 625 (iOS: 13 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

23

Ngốc Thật Ngốc

Mã mời: 06299142

Điểm số: 616 (iOS: 2 lượt, android: 32 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 32.4%

24

unknown

Mã mời: 99982808

Điểm số: 574 (iOS: 0 lượt, android: 53 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 9.4%

25

unknown

Mã mời: 67524761

Điểm số: 565 (iOS: 5 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 44.0%

26

unknown

Mã mời: 70836829

Điểm số: 562 (iOS: 4 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

27

Lee Nam

Mã mời: 91307064

Điểm số: 523 (iOS: 5 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 25.8%

28

unknown

Mã mời: 18012107

Điểm số: 518 (iOS: 0 lượt, android: 46 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 10.9%

29

unknown

Mã mời: 62371891

Điểm số: 490 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 55.0%

30

Ngân Phương

Mã mời: 25177573

Điểm số: 477 (iOS: 15 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

31

unknown

Mã mời: 20026130

Điểm số: 457 (iOS: 1 lượt, android: 44 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

32

unknown

Mã mời: 31147502

Điểm số: 444 (iOS: 4 lượt, android: 18 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 36.4%

33

unknown

Mã mời: 74050230

Điểm số: 422 (iOS: 2 lượt, android: 19 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 38.1%

34

unknown

Mã mời: 07427815

Điểm số: 416 (iOS: 4 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 23.1%

35

unknown

Mã mời: 77075936

Điểm số: 411 (iOS: 3 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

36

unknown

Mã mời: 44580251

Điểm số: 410 (iOS: 0 lượt, android: 40 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 7.5%

37

unknown

Mã mời: 18267877

Điểm số: 390 (iOS: 14 lượt, android: 0 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 42.9%

38

unknown

Mã mời: 63861855

Điểm số: 383 (iOS: 7 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 21.7%

39

unknown

Mã mời: 79005496

Điểm số: 341 (iOS: 5 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

40

unknown

Mã mời: 60396877

Điểm số: 338 (iOS: 0 lượt, android: 31 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 9.7%

41

unknown

Mã mời: 82116875

Điểm số: 333 (iOS: 3 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

42

unknown

Mã mời: 04473388

Điểm số: 324 (iOS: 0 lượt, android: 33 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 6.1%

43

unknown

Mã mời: 53705357

Điểm số: 321 (iOS: 1 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 10.7%

44

unknown

Mã mời: 90213639

Điểm số: 316 (iOS: 2 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 26.3%

45

unknown

Mã mời: 62723389

Điểm số: 312 (iOS: 6 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

46

unknown

Mã mời: 47880235

Điểm số: 308 (iOS: 0 lượt, android: 31 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 6.5%

47

unknown

Mã mời: 83701281

Điểm số: 303 (iOS: 3 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

48

unknown

Mã mời: 40780540

Điểm số: 302 (iOS: 0 lượt, android: 34 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 2.9%

49

Đào Trọng Hiếu

Mã mời: 62702603

Điểm số: 293 (iOS: 1 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 29.4%

50

unknown

Mã mời: 88649138

Điểm số: 290 (iOS: 4 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 35.7%

51

unknown

Mã mời: 94420505

Điểm số: 276 (iOS: 8 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

52

unknown

Mã mời: 03727068

Điểm số: 274 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 13.0%

53

unknown

Mã mời: 19238406

Điểm số: 272 (iOS: 0 lượt, android: 19 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 21.1%

54

unknown

Mã mời: 07210259

Điểm số: 261 (iOS: 1 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 38.5%

55

unknown

Mã mời: 79499055

Điểm số: 260 (iOS: 6 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 18.8%

56

unknown

Mã mời: 21057569

Điểm số: 254 (iOS: 2 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 26.7%

57

unknown

Mã mời: 72119183

Điểm số: 245 (iOS: 3 lượt, android: 10 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 30.8%

58

unknown

Mã mời: 47002119

Điểm số: 232 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

59

unknown

Mã mời: 95221787

Điểm số: 225 (iOS: 1 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 18.8%

60

unknown

Mã mời: 49283525

Điểm số: 223 (iOS: 3 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 21.4%

61

unknown

Mã mời: 17220834

Điểm số: 208 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

62

Kiên Kobe

Mã mời: 83663348

Điểm số: 207 (iOS: 3 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

63

unknown

Mã mời: 26191272

Điểm số: 206 (iOS: 6 lượt, android: 7 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 15.4%

64

unknown

Mã mời: 85809819

Điểm số: 198 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 4.8%

65

Cảnh Nguyễn

Mã mời: 32130871

Điểm số: 198 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 4.8%

66

unknown

Mã mời: 18201618

Điểm số: 194 (iOS: 2 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 13.3%

67

unknown

Mã mời: 91528494

Điểm số: 192 (iOS: 4 lượt, android: 9 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 15.4%

68

unknown

Mã mời: 17211685

Điểm số: 190 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 5.0%

69

unknown

Mã mời: 08923502

Điểm số: 190 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 5.0%

70

unknown

Mã mời: 18232304

Điểm số: 186 (iOS: 4 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 6.3%

71

unknown

Mã mời: 98610947

Điểm số: 180 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 13.3%

72

unknown

Mã mời: 46892890

Điểm số: 176 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

73

unknown

Mã mời: 48563769

Điểm số: 168 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

74

unknown

Mã mời: 75687726

Điểm số: 168 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

75

unknown

Mã mời: 41175266

Điểm số: 166 (iOS: 0 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 5.9%

76

unknown

Mã mời: 81172533

Điểm số: 163 (iOS: 1 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

77

unknown

Mã mời: 21514886

Điểm số: 160 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

78

unknown

Mã mời: 98469268

Điểm số: 160 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

79

unknown

Mã mời: 82557461

Điểm số: 136 (iOS: 0 lượt, android: 17 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

80

unknown

Mã mời: 79989949

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

81

unknown

Mã mời: 24359483

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

82

unknown

Mã mời: 10065803

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

83

unknown

Mã mời: 67467901

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

84

unknown

Mã mời: 51522584

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

85

unknown

Mã mời: 56821788

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

86

unknown

Mã mời: 82655053

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

87

unknown

Mã mời: 93086386

Điểm số: 134 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

88

unknown

Mã mời: 25418250

Điểm số: 128 (iOS: 0 lượt, android: 16 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

89

unknown

Mã mời: 94489106

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

90

unknown

Mã mời: 49212798

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

91

unknown

Mã mời: 65349223

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

92

unknown

Mã mời: 24377011

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

93

unknown

Mã mời: 50668674

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

94

unknown

Mã mời: 15703854

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

95

unknown

Mã mời: 10083339

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

96

unknown

Mã mời: 97046844

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

97

unknown

Mã mời: 46562194

Điểm số: 120 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

unknown

Mã mời: 23793537

Điểm số: 112 (iOS: 0 lượt, android: 14 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

unknown

Mã mời: 62001900

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

unknown

Mã mời: 59063372

Điểm số: 104 (iOS: 0 lượt, android: 13 lượt , xác thực : 0)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%