BigCoin

1

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 39387 (iOS: 299 lượt, android: 1569 lượt , tổng : 1868)

Tỉ lệ xác thực : 39.9%

2

Nguyễn Nam Trung

Mã mời: 08845614

Điểm số: 34324 (iOS: 216 lượt, android: 1268 lượt , tổng : 1484)

Tỉ lệ xác thực : 47.0%

3

Hứa Hứa Tin

Mã mời: 09386859

Điểm số: 13061 (iOS: 77 lượt, android: 397 lượt , tổng : 474)

Tỉ lệ xác thực : 61.4%

4

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 12690 (iOS: 124 lượt, android: 465 lượt , tổng : 589)

Tỉ lệ xác thực : 40.2%

5

Vo Danh

Mã mời: 46724560

Điểm số: 12670 (iOS: 82 lượt, android: 620 lượt , tổng : 702)

Tỉ lệ xác thực : 30.8%

6

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 11293 (iOS: 169 lượt, android: 341 lượt , tổng : 510)

Tỉ lệ xác thực : 39.4%

7

Đào Thị Tiến Việt

Mã mời: 07442487

Điểm số: 11037 (iOS: 9 lượt, android: 699 lượt , tổng : 708)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

8

Như Phan

Mã mời: 58744916

Điểm số: 8260 (iOS: 56 lượt, android: 380 lượt , tổng : 436)

Tỉ lệ xác thực : 33.5%

9

Huy Kha

Mã mời: 52552153

Điểm số: 4871 (iOS: 67 lượt, android: 202 lượt , tổng : 269)

Tỉ lệ xác thực : 27.9%

10

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 4249 (iOS: 59 lượt, android: 128 lượt , tổng : 187)

Tỉ lệ xác thực : 41.7%

11

Tô Cảnh

Mã mời: 77075936

Điểm số: 3166 (iOS: 28 lượt, android: 137 lượt , tổng : 165)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

12

Yb Hoàng

Mã mời: 31298978

Điểm số: 2821 (iOS: 29 lượt, android: 182 lượt , tổng : 211)

Tỉ lệ xác thực : 14.7%

13

unknown

Mã mời: 67524761

Điểm số: 2684 (iOS: 50 lượt, android: 103 lượt , tổng : 153)

Tỉ lệ xác thực : 24.2%

14

Đàm Thanh Bình

Mã mời: 91858313

Điểm số: 2280 (iOS: 24 lượt, android: 90 lượt , tổng : 114)

Tỉ lệ xác thực : 35.1%

15

Hoàng Trần

Mã mời: 86660764

Điểm số: 2211 (iOS: 57 lượt, android: 42 lượt , tổng : 99)

Tỉ lệ xác thực : 34.3%

16

Vi Bình Minh

Mã mời: 89540594

Điểm số: 2189 (iOS: 21 lượt, android: 88 lượt , tổng : 109)

Tỉ lệ xác thực : 35.8%

17

Lê Văn Lương

Mã mời: 18519958

Điểm số: 2072 (iOS: 8 lượt, android: 109 lượt , tổng : 117)

Tỉ lệ xác thực : 30.8%

18

Định Vui Vẻ

Mã mời: 25095128

Điểm số: 1958 (iOS: 16 lượt, android: 106 lượt , tổng : 122)

Tỉ lệ xác thực : 23.8%

19

Hoàng Tùng

Mã mời: 73295897

Điểm số: 1445 (iOS: 21 lượt, android: 55 lượt , tổng : 76)

Tỉ lệ xác thực : 30.3%

20

unknown

Mã mời: 95489938

Điểm số: 1385 (iOS: 11 lượt, android: 70 lượt , tổng : 81)

Tỉ lệ xác thực : 27.2%

21

Manh Vu Duc

Mã mời: 78635559

Điểm số: 1367 (iOS: 15 lượt, android: 64 lượt , tổng : 79)

Tỉ lệ xác thực : 26.6%

22

Thanh Tài

Mã mời: 74836161

Điểm số: 1285 (iOS: 7 lượt, android: 80 lượt , tổng : 87)

Tỉ lệ xác thực : 20.7%

23

Anh Linh Lê

Mã mời: 46808104

Điểm số: 1138 (iOS: 6 lượt, android: 41 lượt , tổng : 47)

Tỉ lệ xác thực : 51.1%

24

Truc Vo

Mã mời: 82102932

Điểm số: 1133 (iOS: 11 lượt, android: 76 lượt , tổng : 87)

Tỉ lệ xác thực : 13.8%

25

Thúy Love

Mã mời: 65258154

Điểm số: 1059 (iOS: 1 lượt, android: 78 lượt , tổng : 79)

Tỉ lệ xác thực : 17.7%

26

unknown

Mã mời: 91743815

Điểm số: 1057 (iOS: 11 lượt, android: 59 lượt , tổng : 70)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

27

Húc Phượng

Mã mời: 01477939

Điểm số: 987 (iOS: 11 lượt, android: 54 lượt , tổng : 65)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

28

unknown

Mã mời: 06163219

Điểm số: 949 (iOS: 13 lượt, android: 38 lượt , tổng : 51)

Tỉ lệ xác thực : 29.4%

29

Nguyễn Trung Kiên

Mã mời: 40640291

Điểm số: 935 (iOS: 11 lượt, android: 40 lượt , tổng : 51)

Tỉ lệ xác thực : 29.4%

30

Chu Hữu

Mã mời: 94111249

Điểm số: 887 (iOS: 3 lượt, android: 64 lượt , tổng : 67)

Tỉ lệ xác thực : 16.4%

31

Mít Tơ Đặc

Mã mời: 43862609

Điểm số: 882 (iOS: 6 lượt, android: 54 lượt , tổng : 60)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

32

Vành Thi Sinh

Mã mời: 65521801

Điểm số: 793 (iOS: 7 lượt, android: 56 lượt , tổng : 63)

Tỉ lệ xác thực : 12.7%

33

Bá Quỳnh

Mã mời: 60064575

Điểm số: 786 (iOS: 16 lượt, android: 42 lượt , tổng : 58)

Tỉ lệ xác thực : 12.1%

34

unknown

Mã mời: 44003803

Điểm số: 783 (iOS: 5 lượt, android: 51 lượt , tổng : 56)

Tỉ lệ xác thực : 17.9%

35

Nguyễn Sơn

Mã mời: 72787583

Điểm số: 776 (iOS: 4 lượt, android: 67 lượt , tổng : 71)

Tỉ lệ xác thực : 8.5%

36

Đinh Công Mệnh

Mã mời: 84581234

Điểm số: 770 (iOS: 4 lượt, android: 40 lượt , tổng : 44)

Tỉ lệ xác thực : 29.5%

37

Trần Ngọc Hân

Mã mời: 72914768

Điểm số: 756 (iOS: 8 lượt, android: 27 lượt , tổng : 35)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

38

Đinh Nam Cường

Mã mời: 27452843

Điểm số: 706 (iOS: 2 lượt, android: 32 lượt , tổng : 34)

Tỉ lệ xác thực : 41.2%

39

Cậu'Bé' Đêm

Mã mời: 60795412

Điểm số: 670 (iOS: 0 lượt, android: 35 lượt , tổng : 35)

Tỉ lệ xác thực : 37.1%

40

Trịnh Hanh

Mã mời: 21544686

Điểm số: 661 (iOS: 9 lượt, android: 17 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 50.0%

41

Tuyền Kinas

Mã mời: 90535793

Điểm số: 650 (iOS: 4 lượt, android: 40 lượt , tổng : 44)

Tỉ lệ xác thực : 20.5%

42

Đức Minh

Mã mời: 46456247

Điểm số: 631 (iOS: 15 lượt, android: 17 lượt , tổng : 32)

Tỉ lệ xác thực : 28.1%

43

Giang Vũ

Mã mời: 35634636

Điểm số: 628 (iOS: 14 lượt, android: 26 lượt , tổng : 40)

Tỉ lệ xác thực : 17.5%

44

Giang Văn Thương

Mã mời: 10257678

Điểm số: 578 (iOS: 6 lượt, android: 31 lượt , tổng : 37)

Tỉ lệ xác thực : 21.6%

45

Ngân Phương

Mã mời: 25177573

Điểm số: 553 (iOS: 11 lượt, android: 11 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 45.5%

46

Nguyễn Duy Tuấn

Mã mời: 98207734

Điểm số: 540 (iOS: 2 lượt, android: 30 lượt , tổng : 32)

Tỉ lệ xác thực : 28.1%

47

Lê Dương Hoàng Huy

Mã mời: 46956377

Điểm số: 532 (iOS: 2 lượt, android: 29 lượt , tổng : 31)

Tỉ lệ xác thực : 29.0%

48

unknown

Mã mời: 18267877

Điểm số: 525 (iOS: 21 lượt, android: 0 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

49

Hoàng Trọng Đạt

Mã mời: 97403588

Điểm số: 513 (iOS: 5 lượt, android: 36 lượt , tổng : 41)

Tỉ lệ xác thực : 12.2%

50

Bùi Chung Anh

Mã mời: 80787869

Điểm số: 489 (iOS: 5 lượt, android: 18 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 39.1%

51

Phan BG

Mã mời: 53917802

Điểm số: 485 (iOS: 3 lượt, android: 25 lượt , tổng : 28)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

52

unknown

Mã mời: 72119183

Điểm số: 475 (iOS: 1 lượt, android: 20 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 47.6%

53

Duyên Đào

Mã mời: 81752476

Điểm số: 470 (iOS: 4 lượt, android: 25 lượt , tổng : 29)

Tỉ lệ xác thực : 24.1%

54

Trung Nguyen

Mã mời: 37213123

Điểm số: 465 (iOS: 5 lượt, android: 15 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 45.0%

55

Dương Nguyễn

Mã mời: 07143564

Điểm số: 460 (iOS: 10 lượt, android: 20 lượt , tổng : 30)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

56

Lê Hường

Mã mời: 62371891

Điểm số: 452 (iOS: 0 lượt, android: 19 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 52.6%

57

Giang Lê

Mã mời: 66679078

Điểm số: 447 (iOS: 3 lượt, android: 24 lượt , tổng : 27)

Tỉ lệ xác thực : 25.9%

58

Văn Trung

Mã mời: 70879218

Điểm số: 444 (iOS: 4 lượt, android: 18 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 36.4%

59

Lê Văn Canh

Mã mời: 39634532

Điểm số: 431 (iOS: 7 lượt, android: 22 lượt , tổng : 29)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

60

unknown

Mã mời: 43352305

Điểm số: 426 (iOS: 0 lượt, android: 42 lượt , tổng : 42)

Tỉ lệ xác thực : 7.1%

61

Đỗ Thị Hoàng My

Mã mời: 29125981

Điểm số: 414 (iOS: 2 lượt, android: 18 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

62

unknown

Mã mời: 48758213

Điểm số: 400 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

63

Trần Ngọc Hân

Mã mời: 02168481

Điểm số: 400 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

64

Trôi Lạc

Mã mời: 16586728

Điểm số: 399 (iOS: 1 lượt, android: 18 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 42.1%

65

ChàngTrai MùaĐông

Mã mời: 40649617

Điểm số: 399 (iOS: 1 lượt, android: 18 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 42.1%

66

Công Tôn Thắng

Mã mời: 59905997

Điểm số: 394 (iOS: 2 lượt, android: 23 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 24.0%

67

Nguyễn Huu

Mã mời: 93735411

Điểm số: 390 (iOS: 4 lượt, android: 15 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 36.8%

68

Quốc Bảo Lê

Mã mời: 94325586

Điểm số: 385 (iOS: 1 lượt, android: 20 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

69

Tuấn Minh

Mã mời: 77591651

Điểm số: 381 (iOS: 1 lượt, android: 27 lượt , tổng : 28)

Tỉ lệ xác thực : 17.9%

70

unknown

Mã mời: 83113524

Điểm số: 378 (iOS: 4 lượt, android: 21 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

71

unknown

Mã mời: 55854425

Điểm số: 375 (iOS: 9 lượt, android: 15 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

72

Trang Trang

Mã mời: 20688452

Điểm số: 370 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 35.0%

73

unknown

Mã mời: 68120408

Điểm số: 366 (iOS: 6 lượt, android: 27 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 6.1%

74

unknown

Mã mời: 99179347

Điểm số: 365 (iOS: 15 lượt, android: 10 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 8.0%

75

Hà Khắc Tâm

Mã mời: 07641610

Điểm số: 364 (iOS: 0 lượt, android: 38 lượt , tổng : 38)

Tỉ lệ xác thực : 5.3%

76

Lê Trung Kiên

Mã mời: 09665838

Điểm số: 363 (iOS: 1 lượt, android: 21 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 27.3%

77

Duongchi Bang

Mã mời: 80432226

Điểm số: 352 (iOS: 0 lượt, android: 29 lượt , tổng : 29)

Tỉ lệ xác thực : 13.8%

78

unknown

Mã mời: 28792717

Điểm số: 339 (iOS: 1 lượt, android: 18 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 31.6%

79

Nam Chung

Mã mời: 87214382

Điểm số: 336 (iOS: 0 lượt, android: 27 lượt , tổng : 27)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

80

Duy SV

Mã mời: 89541723

Điểm số: 317 (iOS: 1 lượt, android: 19 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

81

unknown

Mã mời: 51816758

Điểm số: 310 (iOS: 14 lượt, android: 5 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 10.5%

82

unknown

Mã mời: 06299142

Điểm số: 302 (iOS: 0 lượt, android: 19 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 26.3%

83

Tâm Ha

Mã mời: 68521546

Điểm số: 294 (iOS: 0 lượt, android: 33 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 3.0%

84

unknown

Mã mời: 61803091

Điểm số: 293 (iOS: 3 lượt, android: 16 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 21.1%

85

unknown

Mã mời: 66193603

Điểm số: 287 (iOS: 1 lượt, android: 19 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

86

Lan's Tít's

Mã mời: 05734316

Điểm số: 282 (iOS: 0 lượt, android: 24 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

87

unknown

Mã mời: 4740003

Điểm số: 280 (iOS: 4 lượt, android: 20 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

88

Canro Line

Mã mời: 62655297

Điểm số: 263 (iOS: 3 lượt, android: 16 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 15.8%

89

unknown

Mã mời: 53222468

Điểm số: 252 (iOS: 0 lượt, android: 24 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

90

unknown

Mã mời: 17220834

Điểm số: 246 (iOS: 10 lượt, android: 12 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

91

Duongdoi duaday diduduong

Mã mời: 15098210

Điểm số: 236 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

92

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Mã mời: 99314959

Điểm số: 224 (iOS: 0 lượt, android: 28 lượt , tổng : 28)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

93

unknown

Mã mời: 96873041

Điểm số: 208 (iOS: 8 lượt, android: 11 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

94

unknown

Mã mời: 51713161

Điểm số: 168 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

95

unknown

Mã mời: 02074469

Điểm số: 168 (iOS: 0 lượt, android: 21 lượt , tổng : 21)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

96

unknown

Mã mời: 96411311

Điểm số: 160 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

97

unknown

Mã mời: 88499038

Điểm số: 160 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

98

unknown

Mã mời: 56805603

Điểm số: 152 (iOS: 0 lượt, android: 19 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

99

unknown

Mã mời: 26326976

Điểm số: 152 (iOS: 0 lượt, android: 19 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%

100

unknown

Mã mời: 05030830

Điểm số: 152 (iOS: 0 lượt, android: 19 lượt , tổng : 19)

Tỉ lệ xác thực : 0.0%