BigCoin

1

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 16846 (iOS: 6 lượt, android: 1067 lượt , tổng : 1073)

Tỉ lệ xác thực : 25.5%

2

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 10683 (iOS: 5 lượt, android: 756 lượt , tổng : 761)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

3

unknown

Mã mời: 26058929

Điểm số: 1318 (iOS: 0 lượt, android: 161 lượt , tổng : 161)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

4

unknown

Mã mời: 46248939

Điểm số: 1318 (iOS: 0 lượt, android: 161 lượt , tổng : 161)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

5

unknown

Mã mời: 15451533

Điểm số: 1286 (iOS: 0 lượt, android: 157 lượt , tổng : 157)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

6

unknown

Mã mời: 13617089

Điểm số: 1262 (iOS: 0 lượt, android: 154 lượt , tổng : 154)

Tỉ lệ xác thực : 0.6%

7

unknown

Mã mời: 34220212

Điểm số: 1214 (iOS: 0 lượt, android: 148 lượt , tổng : 148)

Tỉ lệ xác thực : 0.7%

8

unknown

Mã mời: 06965562

Điểm số: 1110 (iOS: 0 lượt, android: 135 lượt , tổng : 135)

Tỉ lệ xác thực : 0.7%

9

unknown

Mã mời: 18704093

Điểm số: 1102 (iOS: 0 lượt, android: 134 lượt , tổng : 134)

Tỉ lệ xác thực : 0.7%

10

Trần Liêm

Mã mời: 11090845

Điểm số: 838 (iOS: 0 lượt, android: 86 lượt , tổng : 86)

Tỉ lệ xác thực : 5.8%

11

unknown

Mã mời: 28957583

Điểm số: 770 (iOS: 0 lượt, android: 85 lượt , tổng : 85)

Tỉ lệ xác thực : 3.5%

12

Song Tử

Mã mời: 31514095

Điểm số: 718 (iOS: 0 lượt, android: 71 lượt , tổng : 71)

Tỉ lệ xác thực : 7.0%

13

Nguyễn Văn Toàn

Mã mời: 82546520

Điểm số: 400 (iOS: 0 lượt, android: 20 lượt , tổng : 20)

Tỉ lệ xác thực : 40.0%

14

unknown

Mã mời: 87456516

Điểm số: 374 (iOS: 0 lượt, android: 43 lượt , tổng : 43)

Tỉ lệ xác thực : 2.3%

15

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 358 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , tổng : 26)

Tỉ lệ xác thực : 19.2%

16

Tiến Dũng Dũng

Mã mời: 44385595

Điểm số: 292 (iOS: 0 lượt, android: 29 lượt , tổng : 29)

Tỉ lệ xác thực : 6.9%

17

Nguyễn Văn Toàn

Mã mời: 89830641

Điểm số: 270 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 33.3%

18

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 236 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 9.1%

19

Quang Hoàng

Mã mời: 01276001

Điểm số: 214 (iOS: 0 lượt, android: 23 lượt , tổng : 23)

Tỉ lệ xác thực : 4.3%

20

unknown

Mã mời: 31756806

Điểm số: 210 (iOS: 0 lượt, android: 15 lượt , tổng : 15)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

21

unknown

Mã mời: 55182938

Điểm số: 206 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 4.5%

22

Nguyễn Tùng

Mã mời: 24147333

Điểm số: 206 (iOS: 0 lượt, android: 22 lượt , tổng : 22)

Tỉ lệ xác thực : 4.5%

23

Hùng Phạm

Mã mời: 51591185

Điểm số: 148 (iOS: 0 lượt, android: 11 lượt , tổng : 11)

Tỉ lệ xác thực : 18.2%

24

Đạt Mai

Mã mời: 14088291

Điểm số: 133 (iOS: 1 lượt, android: 11 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

25

unknown

Mã mời: 23575542

Điểm số: 132 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , tổng : 9)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

26

Hoàn Danh

Mã mời: 92663578

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

27

Hào Sơn

Mã mời: 24655253

Điểm số: 126 (iOS: 0 lượt, android: 12 lượt , tổng : 12)

Tỉ lệ xác thực : 8.3%

28

Thanh Trang

Mã mời: 44768272

Điểm số: 110 (iOS: 0 lượt, android: 10 lượt , tổng : 10)

Tỉ lệ xác thực : 10.0%

29

unknown

Mã mời: 18761558

Điểm số: 102 (iOS: 0 lượt, android: 9 lượt , tổng : 9)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

30

unknown

Mã mời: 55742008

Điểm số: 94 (iOS: 0 lượt, android: 8 lượt , tổng : 8)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

31

Đỗ Văn Sơn

Mã mời: 75078935

Điểm số: 86 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , tổng : 7)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

32

Văn Trình

Mã mời: 67078996

Điểm số: 86 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , tổng : 7)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

33

Ngoan Em Chăm

Mã mời: 39591133

Điểm số: 86 (iOS: 0 lượt, android: 7 lượt , tổng : 7)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

34

Duy Khánh

Mã mời: 67770913

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

35

unknown

Mã mời: 12305888

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

36

unknown

Mã mời: 67691941

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

37

Vi Bình Minh

Mã mời: 89540594

Điểm số: 78 (iOS: 0 lượt, android: 6 lượt , tổng : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

38

Hải Trần

Mã mời: 54890116

Điểm số: 70 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , tổng : 5)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

39

Trần Học

Mã mời: 65402660

Điểm số: 70 (iOS: 0 lượt, android: 5 lượt , tổng : 5)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%