BigCoin

1

Hứa Hứa Tin

Mã mời: 09386859

Điểm số: 23595 (iOS: 147 lượt, android: 540 lượt , tổng : 687)

Tỉ lệ xác thực : 82.8%

2

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 20088 (iOS: 108 lượt, android: 516 lượt , tổng : 624)

Tỉ lệ xác thực : 76.6%

3

Thiêt Cuba

Mã mời: 82531085

Điểm số: 9915 (iOS: 71 lượt, android: 330 lượt , tổng : 401)

Tỉ lệ xác thực : 51.6%

4

Ngắm Hoa Lệ Rơi

Mã mời: 58744916

Điểm số: 9685 (iOS: 37 lượt, android: 245 lượt , tổng : 282)

Tỉ lệ xác thực : 84.8%

5

unknown

Mã mời: 07442487

Điểm số: 7342 (iOS: 18 lượt, android: 344 lượt , tổng : 362)

Tỉ lệ xác thực : 39.8%

6

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 5958 (iOS: 68 lượt, android: 186 lượt , tổng : 254)

Tỉ lệ xác thực : 45.3%

7

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 4895 (iOS: 55 lượt, android: 160 lượt , tổng : 215)

Tỉ lệ xác thực : 43.3%

8

Triệu Văn Bình

Mã mời: 74570328

Điểm số: 2396 (iOS: 22 lượt, android: 67 lượt , tổng : 89)

Tỉ lệ xác thực : 57.3%

9

Phạm Văn Tân

Mã mời: 68144745

Điểm số: 1755 (iOS: 13 lượt, android: 105 lượt , tổng : 118)

Tỉ lệ xác thực : 20.3%

10

Vũ Thế Khoa

Mã mời: 27439920

Điểm số: 1543 (iOS: 25 lượt, android: 41 lượt , tổng : 66)

Tỉ lệ xác thực : 42.4%

11

Phạm Đình Duy

Mã mời: 47185009

Điểm số: 1488 (iOS: 14 lượt, android: 66 lượt , tổng : 80)

Tỉ lệ xác thực : 31.3%

12

Văn Đình Chiểu

Mã mời: 41274964

Điểm số: 1260 (iOS: 0 lượt, android: 105 lượt , tổng : 105)

Tỉ lệ xác thực : 13.3%

13

Nguyễn Thị Lệ Thơ

Mã mời: 06884311

Điểm số: 1169 (iOS: 7 lượt, android: 58 lượt , tổng : 65)

Tỉ lệ xác thực : 30.8%

14

unknown

Mã mời: 28427971

Điểm số: 1115 (iOS: 13 lượt, android: 55 lượt , tổng : 68)

Tỉ lệ xác thực : 23.5%

15

unknown

Mã mời: 62771672

Điểm số: 1017 (iOS: 9 lượt, android: 69 lượt , tổng : 78)

Tỉ lệ xác thực : 14.1%

16

Nguyện Sepai

Mã mời: 01506143

Điểm số: 947 (iOS: 5 lượt, android: 64 lượt , tổng : 69)

Tỉ lệ xác thực : 17.4%

17

Hoàng Trần

Mã mời: 86660764

Điểm số: 924 (iOS: 26 lượt, android: 18 lượt , tổng : 44)

Tỉ lệ xác thực : 29.5%

18

unknown

Mã mời: 11737157

Điểm số: 920 (iOS: 6 lượt, android: 40 lượt , tổng : 46)

Tỉ lệ xác thực : 37.0%

19

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 35432084

Điểm số: 843 (iOS: 7 lượt, android: 36 lượt , tổng : 43)

Tỉ lệ xác thực : 34.9%

20

unknown

Mã mời: 88005771

Điểm số: 818 (iOS: 6 lượt, android: 46 lượt , tổng : 52)

Tỉ lệ xác thực : 23.1%

21

Hoàng Hải

Mã mời: 76285407

Điểm số: 809 (iOS: 11 lượt, android: 43 lượt , tổng : 54)

Tỉ lệ xác thực : 18.5%

22

Thiện Nguyễn

Mã mời: 58357099

Điểm số: 721 (iOS: 1 lượt, android: 77 lượt , tổng : 78)

Tỉ lệ xác thực : 3.8%

23

unknown

Mã mời: 58827445

Điểm số: 677 (iOS: 9 lượt, android: 34 lượt , tổng : 43)

Tỉ lệ xác thực : 20.9%

24

unknown

Mã mời: 16750604

Điểm số: 654 (iOS: 14 lượt, android: 33 lượt , tổng : 47)

Tỉ lệ xác thực : 12.8%

25

unknown

Mã mời: 75635412

Điểm số: 640 (iOS: 10 lượt, android: 20 lượt , tổng : 30)

Tỉ lệ xác thực : 36.7%

26

unknown

Mã mời: 19746972

Điểm số: 634 (iOS: 8 lượt, android: 38 lượt , tổng : 46)

Tỉ lệ xác thực : 15.2%

27

unknown

Mã mời: 44003803

Điểm số: 556 (iOS: 4 lượt, android: 32 lượt , tổng : 36)

Tỉ lệ xác thực : 22.2%

28

Lò Văn Nghiệp

Mã mời: 54935561

Điểm số: 501 (iOS: 7 lượt, android: 27 lượt , tổng : 34)

Tỉ lệ xác thực : 17.6%

29

Hoàng Văn Quang

Mã mời: 08192115

Điểm số: 495 (iOS: 3 lượt, android: 30 lượt , tổng : 33)

Tỉ lệ xác thực : 21.2%

30

unknown

Mã mời: 30126002

Điểm số: 495 (iOS: 9 lượt, android: 30 lượt , tổng : 39)

Tỉ lệ xác thực : 10.3%

31

Độc Bá Thiên Hạ

Mã mời: 93843678

Điểm số: 465 (iOS: 7 lượt, android: 30 lượt , tổng : 37)

Tỉ lệ xác thực : 10.8%

32

Nguyễn Văn Quang

Mã mời: 31060020

Điểm số: 461 (iOS: 9 lượt, android: 22 lượt , tổng : 31)

Tỉ lệ xác thực : 16.1%

33

Đại Gia Thẻ Cào

Mã mời: 03753792

Điểm số: 446 (iOS: 0 lượt, android: 52 lượt , tổng : 52)

Tỉ lệ xác thực : 1.9%

34

Trần Bình

Mã mời: 73995601

Điểm số: 424 (iOS: 2 lượt, android: 23 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 28.0%

35

Nam Chung

Mã mời: 87214382

Điểm số: 410 (iOS: 0 lượt, android: 40 lượt , tổng : 40)

Tỉ lệ xác thực : 7.5%

36

Đại Gia Thẻ Cào

Mã mời: 40056322

Điểm số: 406 (iOS: 0 lượt, android: 47 lượt , tổng : 47)

Tỉ lệ xác thực : 2.1%

37

Lò Dũng

Mã mời: 49211196

Điểm số: 403 (iOS: 3 lượt, android: 26 lượt , tổng : 29)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

38

unknown

Mã mời: 33675784

Điểm số: 397 (iOS: 3 lượt, android: 29 lượt , tổng : 32)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

39

unknown

Mã mời: 57686122

Điểm số: 392 (iOS: 6 lượt, android: 19 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

40

Quỳnh Lena

Mã mời: 60064575

Điểm số: 392 (iOS: 8 lượt, android: 19 lượt , tổng : 27)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

41

unknown

Mã mời: 23693695

Điểm số: 371 (iOS: 5 lượt, android: 22 lượt , tổng : 27)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

42

unknown

Mã mời: 49788964

Điểm số: 364 (iOS: 2 lượt, android: 23 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

43

Hoàng Văn Trọng

Mã mời: 84688510

Điểm số: 359 (iOS: 11 lượt, android: 13 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 12.5%

44

Mink Tuấn

Mã mời: 76933206

Điểm số: 340 (iOS: 4 lượt, android: 20 lượt , tổng : 24)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

45

Hoàng Bảo Long

Mã mời: 70015567

Điểm số: 297 (iOS: 1 lượt, android: 24 lượt , tổng : 25)

Tỉ lệ xác thực : 12.0%