BigCoin

Quy chế tính điểm top xếp hạng chia sẻ BigCoin
Tổng điểm của mỗi người gồm 3 thành phần
điểm chia sẻ IOS: = số lượt chia sẻ IOS x 15 điểm
điểm chia sẻ Android: = số lượt chia sẻ Android x 8 điểm
điểm thưởng xác thực: = số lượt chia sẻ (ios+android) đã xác thực tài khoản x 30 điểm
Tổng điểm = 3 điểm thành phần cộng lại.
Note: Số lượt xác thực là những người bạn chia sẻ được đã xác thực tài khoản (được đánh giá là chất lượng).
Ví dụ trong tuần 20 bạn chia sẻ được 100 lượt, trong đó có 40 lượt người chơi đã xác thực thì chất lượng chia sẻ của bạn tuần 20 là rất tốt (đạt 40%).
BigCoin khuyến khích và trân trọng các anh em chia sẻ có tỷ lệ xác thực cao.Chúc các bạn chia sẻ may mắn.